top of page

Praktiske oplysninger

Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen er etableret på Nordre Strandvej 265 c – 3140 Ålsgårde.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 49 20 21 22 samt på mailadressen real@real.dk.

Vores cvr.nr. er 29 222 142.

Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen er organiseret som et anpartsselskab.

Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen har klientbankkonto i Handelsbanken A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr. ). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til, eller er bestemt til, hovedsageligt ikke‐erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 Mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger op garantiordningen finder på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokat hos Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller / eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokaterne hos Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns‐ og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. Restplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet , kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen og / eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og / eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk

bottom of page