top of page

EU direktiv om hvidvaskning

Forretningsgang om hvidvaskning

Nedenfor kan De se eksempel på Paragraf-advokaternes forretningsgang om hvidvaskning - som vi er pålagt at skulle leve op til. Det viste er et udsnit af forretningsgang om hvidvaskning.

 

Definition
Ved hvidvask af penge forstås alle handlinger, der har til formål at ændre karakteren af den kilde, hvorfra pengene stammer, fra at være en ulovlig kilde (kriminel handling) til at fremstå som en lovlig kilde.

Typer af lovovertrædelser 
For at der kan være tale om hvidvaskning af penge, skal de pågældende penge stamme fra et strafbart forhold, dvs. fra f.eks narkotikakriminalitet

 • tyveri

 • underslæb

 • bedrageri

 • mandatsvig

 • afpresning

 • røveri

 • hæleri

 • skattesvig

 • bestikkelse

 • kursmanipulation

 • overtrædelse af insiderforbudet

Bemærk: Det er ikke advokatens opgave at vurdere hvilket strafferetsligt forhold, der er tale om.

advokatens pligter i forbindelse med loven 
advokaten er forpligtet til at

·         kende klienternes rette identitet

·         indhente oplysninger om formål og omfang af klientforholdet

·         være opmærksom på alle atypiske transaktioner

·         undersøge mistænkelige transaktioner

·         underrette politiet, hvis mistanke ikke kan afvises.


advokaten skal sikre, at medarbejderne har de fornødne forudsætninger for at kunne genkende handlinger, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge.

 

Medarbejderens pligter
Som medarbejder skal de

 • identificere klienten og spørge om formål og forventning til forretningsomfang ved etablering af klientforhold/sager

 • undersøge forholdene omkring mistænkelige transaktioner, herunder i forbindelse med kontante ind- og udbetalinger

 • rapportere enhver mistanke om hvidvaskning og finansiering af terrorisme til politiet

Konsekvens af videregivelse af oplysninger
Oplysninger, som vi giver i god tro til politiet, indebærer ikke et brud på de tavshedsregler, der

 • gælder for advokater

 • er beskrevet i de advokatetiske regler

Der kan ikke fra den mistænktes side rejses nogen form for hverken erstatnings- eller strafansvar mod advokaten for i god tro at have videregivet sådanne oplysninger til politiet. Dette gælder, selvom mistanken ikke holder efter en nærmere undersøgelse." 

Hæleri
For hæleri straffes den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte(t), der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse og den, der uberettiget ved at skulle, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende medvirker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Der er en vis sammenhæng mellem reglerne om hæleri og de regler om hvidvask, som advokaten skal opfylde, når han får mistanke om, at penge stammer fra en lovovertrædelse.

Såfremt advokaten tager imod penge, som advokaten mistænker for at stamme fra en lovovertrædelse og sætter de pågældende penge ind på kundens konto mv. for derefter at foretage underretning af politiet om mistanken eller for at undersøge kundens øvrige betalingstransaktioner over en vis tid som led i en hvidvaskundersøgelse, er der ikke tale om hæleri. Modtagelsen af penge i disse situationer er ikke ”uberettiget”.

Senest opdateret/revideret:  november 2007

bottom of page