top of page

Advokatetiske regler

ADVOKATFIRMAET STIG VIBORG PEDERSEN APS


RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER


Dette er et supplement til de almindelige advokatetiske regler som er gengivet nedenfor - reglerne skal medvirke til at forhindre, og løse, potentielle interessekonflikter, for derved at beskytte klienterne intereesser


a. modtagelse og oprettelse af nye sager hos advokat Stig Viborg Pedersen:

Når en henvendelse modtages, undersøges det, inden vi påtager os sagen, om det er en tidligere klient, og om der tidligere har været et klientforhold til en eller flere modparter.  Vi påser at der ikke er familiemæssige eller økonomiske relationer til til de som står som modparter til klienten.

Undersøgelsen under punkt a sker ved gennemgang af vores klientregister


b. interessekonflikter som kan opstå under sagen

Indtræder nye parter i sagen undervejs, sikres det løbende at der ikke i forhold til denne er en interessekonflikt


c.  er der tale om dobbeltrepræsentation, eller har vi andre forbindelser til modparter, eller er der sandsynlighed for at der kan opstå en interessekonflikt, drøftes sagen med de implicerede advokater for en afgørelse af hvordan interessekonflikten skal afgøres.


d. udtræde.  Er der opstået en interessekonflikt under hvervets udførelse - eller foreligger en nærliggende risiko for en interessekonflikt – udtræder vi af sagen for alle parter. Vi medvirker til at sagen kan overtages af en anden advokat.

Har vi kun modtaget væsentlige fortrolige oplysninger fra enkelte klienter vil det dog ikke være nødvendigt at udtræde i forhold til disse klienter. Vil udtræden af sagen betyde et retstab for klienten, kan det forhindre vores udtræden.

Ønsker klienten at give samtykke til sagens fortsatte behandling hos os kan det kun ske i overensstemmelse med reglerne herom i de advokatetiske regler. 

Salær ved udtræden opkræves ikke hvis den nye advokat skal udføre det samme arbejde, som vi har foretaget, som en nødvendighed for at kunne behandle sagen, når vores udtræden skyldes en interessekonflikt som er afstedkommet af vores overtrædelse af nærværende retningslinier og de advokatetiske regler.

Ovenstående er særlige regler for advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen

.....................................................................................................................................

Uddrag af Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

3.2. Interessekonflikter


3.2.1. En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.

Sådanne situationer foreligger altid, når:

1) en advokat bistår klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser. En advokat må dog møde for flere parter under et forberedende retsmøde, hvis der ikke under retsmødet behandles tvister, og hvis ingen af parterne har modsat sig dette,

2) en advokat bistår en part efter tidligere at have bistået modparten i sagen,

3) en advokat bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne kan benyttes i en anden af sagerne. Dette gælder, selvom advokaten ikke bistår klienterne på samme tid,

4) advokaten gennem tætte familiemæssige bånd er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med klienten,

5) advokaten har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten,

6) advokaten har andre tætte forbindelser til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten,

7) advokaten har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til klienten, at der derved opstår risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser,

8) en advokat indgår aftale med klienter eller andre om, at han skal modtage salær i form af aktier eller andre ejerandele i et selskab, hvor aktiernes eller andelenes værdi vil blive påvirket af resultatet i sagen. Dette gælder også andre tilfælde, hvor der indgås aftale om en sådan vederlæggelse, hvis dette vil kunne påvirke advokatens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.

Sådanne situationer kan endvidere foreligge, når:

9) en advokat bistår en klient i en sag, hvis han uden at repræsentere modparten i den konkrete sag har et fast klientforhold til denne,

10) en advokat bistår konkurrerende virksomheder,

11) en advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold, hvorom der er enighed mellem parterne. En advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, må ikke efterfølgende bistå en af parterne om forhold vedrørende retsforholdet, hvis dette har eller kan have betydning for den anden part.

3.2.2. En advokat må ikke virke som voldgifts-, mæglingsmand eller mediator for flere parter, hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen af parterne i forhold, der har forbindelse med tvisten. En advokat må ikke efter at have virket som voldgifts-, mæglingsmand eller mediator bistå nogen af parterne som partsrepræsentant om forhold, der har forbindelse med sagen.

3.2.3. Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i advokatselskab jf. retsplejelovens § 124 eller i kontorfællesskab gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for fællesskabet, advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder ansatte advokater.

Tilsvarende gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for andre samarbejder, samvirker og fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.

3.2.4. Et samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand kan i de i 3.2.1., pkt. 1) – 8), 3.2.2 og 3.2.3. nævnte tilfælde ikke påvirke bedømmelsen af, om der foreligger en interessekonflikt. I de i 3.2.1, pkt. 9) – 11) nævnte tilfælde vil betydningen af et sådant samtykke bero på en konkret vurdering.

3.2.5. Når der i henhold til 3.2.1 foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor, skal advokaten udtræde i forhold til alle involverede klienter. Hvis advokaten i de i 3.2.1, pkt. 1), 2), 3), 9) og 10) nævnte tilfælde kun har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan advokatens udtræden begrænses til de øvrige klienter.

Advokatens udtræden skal ske straks, jf. dog 3.1.3.1.

3.2.6. Såfremt advokatens udtræden af sagen i henhold til 3.2.5 skyldes en interessekonflikt, som er opstået udelukkende eller i hovedsagen som følge af advokatens forhold, må advokaten ikke opkræve salær for den del af arbejdet med sagen, som tillige skal udføres af den advokat, som overtager sagen. I det omfang sådant salær er indbetalt af klienten, skal advokaten tilbagebetale dette.

3.2.7. Advokatvirksomheder omfattet af 3.2.3 skal udarbejde skriftlige retningslinier for håndtering af interessekonflikter.

Retningslinierne skal være egnede til at undgå interessekonflikter, til at opfange og identificere opståede konflikter på det tidligst mulige tidspunkt og indeholde en beskrivelse af fremgangsmåden, når en konflikt er identificeret.

Retningslinierne skal efter anmodning fremsendes til Advokatrådet.

bottom of page