top of page

Forretningsbetingelser

Her kan De hente vore forretningsbetingelser, som vi skal bede om at få Deres underskrift på.

Øverst i formularen skal Deres data indskrives.  Sidst i dokumentet skal De underskrive som accept på betingelserne.

Den underskrevne formular sender De derefter til os, til indlæggelse i den konkrete sag.

Hent betingelserne her...

......................................

Betingelser I øvrigt

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag, som en klient anmoder advokater i "Paragraf" (Advokatfirmaet) om at varetage.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af sagen undersøger Advokatfirmaet gennem internt fastlagte procedurer, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt Advokatfirmaet konstaterer, at dette er tilfældet bistår Advokatfirmaet - hvis det ønskes - med at henvise klienten til en anden advokat. Som advokatvirksomhed er vi omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette medfører at Advokatfirmaet ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter.

Behandling og afslutning af sagen

Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, således som reglerne fremgår i Retsplejeloven og Advokatrådets advokatetiske regler.

Ophavsretten til det materiale, der udarbejdes og leveres af Advokatfirmaet i forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet. Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i sagen i maksimalt 3 år efter sagens afslutning. Originale dokumenter tilhørende klienten udleveres ved sagens afslutning til klienten.

Økonomi

Ved behandlingen af en sag er Advokatfirmaet forpligtet til efter de advokatetiske regler at udføre denne for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og opgavens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere parametre: den til sagen medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens økonomiske værdi, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Sædvanligvis debiteres efter medgået tid, med den timesats som er gængs for medarbejderen der behandler sagen, således at salæret afspejler den medgåede tid.  Salæret vil aldrig være mindre end de vejledende satser fra landsretterne.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales løbende af klienten under sagen. Udlæg foretaget for en klient renteberegnes med  1,5 % pr. måned fra tidspunktet for udlæggets foretagelse.  Klienten kan afkræves acontohonorar. Beløb modtaget fra klienten, der ikke indbetales til udligning af afholdte udlæg eller udstedte fakturaer,  behandles i overensstemmelse med Advokatrådets regler herfor. Dette indebærer at beløbet typisk indsættes på klientkonto i klientens navn.

Fortrolighed

Alle medarbejdere i Advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning. Enhver oplysning Advokatfirmaet modtager i forbindelse med sagen behandles, som en fortrolig oplysning. Alle medarbejdere er omfattet af reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i anerkendt selskab. Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete sag og Advokatfirmaet påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Advokatfirmaets udtrykkelige accept. Advokatfirmaet er således alene ansvarlig overfor klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag. Advokatfirmaet hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist til eller for fejl begået af underleverandører, som efter aftale med klienten er overladt dele af sagens behandling. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader herunder driftstab, tab af data, goodwill eller image m.v.

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til den lovpligtige mindstedækning - alt i overensstemmelse med Advokatfirmaets ansvarsforsikring.

Klager og tvister

Hvis Advokatfirmaets bistand eller honorar ikke lever op til forventningerne opfordres klienten til at tage kontakt til den advokat, der er ansvarlig for kontakten til klienten til en drøftelse. Advokatfirmaet er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.

Alle tvister mellem Advokatfirmaet og klienten er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan indbringes for advokatnævnet og/eller danske domstole og kun ved Advokatfirmaets hjemting.

Nærværende er gældende fra 1. september 2008

bottom of page