top of page

Klient info

Som klient skal du have forskellige serviceinformationer.

Reglerne gengives her:


Advokatfirmaet indehaves og drives af Advokat Stig Viborg Pedersen
kontoret er beliggende: Nordre Strandvej 265 c – 3140 Ålsgårde

Kontorets telefonnummer er 4920 2122.

mailadresser:
Stig Viborg Pedersen: real@real.dk
bogholderiet: bogholderiet@real.dk
Linda Andersen: la@real.dk

virksomhedens navn er Stig Viborg Pedersen advokatanpartsselskab cvr.nr. 2922 2142.

Advokatvirksomheden er en del af Advokatsamfundet

Der er tegnet ansvarsforsikring hos Codan forsikring - ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

Der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Garantien er stillet af Codan: 683 020 334 4


Retshjælp og fri proces:  reglerne for dette kan læses i forretningsbetingelserne på hjemmesiden, Hent her

I sager som involverer tinglysning samarbejder vi med "Dit-Skøde".  Vi anmoder ved hver ny sag Dit-Skøde om at bekræfte at der ikke er interessekonflikter

Vi er, som medlemmer af Advokatsamfundet, omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rpl.
§ 126, samt de advokatetiske regler.  De kan læses her på siden.

De regler der gælder for udøvelse af advokathvervet kan læses på www.advokatsamfundet.dk

Opdrags- og prisoplysninger:

Udover de forretningsbetingelser som findes her på siden, sender vi ved modtagelsen af en ny sag, en kort beskrivelse af den advokatydelse du kan forvente, samt et estimat af prisen derfor

Særligt for erhvervssager gælder følgende regler, som vi skal leve op til:
Når klienten handler inden for sit erhverv, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. Hvis vederlaget er fast, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse om vederlagets størrelse. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i 1. og 2. pkt. gives eller gøres tilgængelige inden, bistanden ydes.

Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne vederlagets størrelse, skal advokaten på klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

bottom of page